Terms and conditions

Art.1. Algemeen 1.1. In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt onder de koper verstaan de koper cq. aspirant koper en onder Xylempor bvba de verkoper cq. aspirant verkoper. 1.2. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang boven eventuele voorwaarden van de koper, zelfs indien de voorwaarden van de koper anderszins bepalen en zelfs indien de voorwaarden van de koper niet door Xylempor bvba uitdrukkelijk zijn verworpen of tegengesproken. 1.3. De onderhavige voorwaarden gelden voor al de aanbiedingen, verkopen en leveringen van Xylempor bvba. 1.4. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van Xylempor bvba uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 1.5. De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Art.2. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst 2.1. Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van Xylempor bvba zijn vrijblijvend en zijn slechts geldig gedurende 30 dagen, zodat een bestelling door de klant binnen deze termijn moet gebeuren om geldig te zijn. . Gegevens opgenomen in de catalogi, afbeeldingen, rekeningen, opgaven e.d. zijn niet bindend voor Xylempor bvba. 2.2. De in de offerte aangeduide prijzen zijn slechts geldig onder voorbehoud van een bestelling van alle in de offerte voorziene goederen en bij afname van de op de offerte aangeduide minimumhoeveelheden. 2.3. De overeenkomst komt tot stand wanneer Xylempor bvba binnen de vijf werkdagen, nadat zij de opdracht tot levering heeft ontvangen, deze schriftelijk bevestigt, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. 2.4. De ondertekening voor akkoord van de offerte of enige andere vermelding uitgaande van de koper waarbij de offerte zonder voorbehoud wordt aanvaard, verbindt de koper op definitieve wijze. 2.5. Xylempor bvba heeft het recht om bestellingen of orders te weigeren zonder opgaaf van redenen. De weigering van een order om wat voor reden dan ook, kan nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid vanwege Xylempor bvba.

Art. 3. Koopprijs 3.1. Voor Xylempor bvba is de koopprijs uitgedrukt in euro. Indien aanbod en facturering desondanks plaatsvindt in andere valuta dan de euro en tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de levering een koerswijziging is opgetreden, zal Xylempor bvba gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs in buitenlandse valuta. 3.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 geschiedt ieder verkoop onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat de prijs is gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende kostenfactoren. Indien zich tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, zal Xylempor bvba gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs. 3.3. Indien de oorspronkelijke koopprijs ingevolge het tweede lid wordt verhoogd met meer dan 5% van de oorspronkelijke koopprijs, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen de 5 dagen nadat Xylempor bvba de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld. In het andere geval wordt de koper geacht de prijsaanpassing te hebben aanvaard. 3.4. Alle prijzen vermeld in de offertes, catalogi, brochures, prijslijsten, inlichtingen en technische fiches, overeenkomsten of andere documenten zijn, behoudens anders voorzien, exclusief BTW, alle andere belastingen (bvb invoerheffing, douanerechten, …) of kosten (bv. bijzondere opslag, uitgesteld transport). Deze vallen steeds ten laste van de koper. 3.5. Wanneer betaling van een voorschot is voorgeschreven in de offerte, is Xylempor bvba slechts gebonden tot uitvoering van de bestelling na betaling ervan. Eventuele uitvoeringstermijnen worden opgeschort tot na de betaling. 3.6. Elk voorschot dat naar aanleiding van de bestelling werd ontvangen, is definitief door Xylempor bvba verworven. 3.7. In geval van annulering van een bestelling dient het deel van de uitgevoerde bestelling en elk deel van de bestelling dat in uitvoering is op het ogenblik van de effectieve ontvangst van de annulering, betaald te worden. Onder de bestelling in uitvoering verstaat men niet alleen dat deel van de bestelling waarvan de werkelijke uitvoering een aanvang heeft genomen, maar ook dat deel dat in voorbereiding is, alsook de specifieke stock en de bestellingen die niet meer konden geannuleerd worden bij eventuele leveranciers. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van Xylempor bvba om eventuele bijkomende economische, commerciële en andere verliezen te vorderen die Xylempor bvba zal lijden ingevolge de annulering van de bestelling.

Art. 4. Levering en risico 4.1. In alle gevallen reizen de zaken vanaf de magazijnen van Xylempor bvba voor risico van de koper. 4.2. De zaken reizen en worden ter beschikking gesteld vanaf het magazijn van Xylempor bvba voor de rekening van de koper tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4.3. Risico op beschadiging valt steeds ten laste van de koper. 4.4. Indien is overeengekomen dat de zaken rechtstreeks aangevoerd zullen worden is het risico van niet goede, niet tijdige en geen aankomst, almede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de koper. 4.5. Bij levering franco is Xylempor bvba verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein, respectievelijk het voertuig langs behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. 4.6. Bij levering franco zowel als niet franco heeft Xylempor bvba de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen. 4.7. Tenzij anders is overeengekomen is de gebruikelijke verpakking vrij. Verpakkingsmateriaal wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de verpakking in goede orde aan Xylempor bvba wordt teruggezonden.

Art. 5. Levertijd 5.1. Opgegeven leveringstermijnen worden versterkt ten indicatieve titel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bijgevolg kan de koper zich geenszins beroepen op een vertraging in de levering om de bestelling te annuleren of om schadevergoeding te eisen. Xylempor bvba heeft het recht om een bestelling in gedeelten te leveren, die afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. 5.2. Indien bij de levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft Xylempor bvba 3 maanden na bestelling recht op betaling. Wanneer binnen 3 maanden nog niet alles is afgeroepen, heeft Xylempor bvba het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de koper is verplicht binnen de 5 dagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van 3 maanden niet overschrijden. 5.3. Indien de af te leveren zaken niet afgehaald en/of in ontvangst worden genomen door de koper zullen zij voor rekening en risico van de koper worden opgeslagen in een door Xylempor bvba te bepalen locatie, waarna levering geacht wordt te hebben plaatsgevonden.

Art. 6. Garantie 6.1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit art. en art.7. garandeert Xylempor bvba de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken tot op het moment van de levering. De levering wordt geacht te zijn geschied na het laden in de magazijnen van Xylempor bvba of zijn toeleverancier indien rechtstreeks wordt geleverd. 6.2. Voor zaken welke niet door Xylempor bvba zelf zijn vervaardigd, verleent Xylempor bvba dezelfde garantie als haar leverancier op deze zaken aan haar verleent, echter met een max. van 4 weken.

Art. 7. Aanvaarding en protest 7.1. De controle op het geleverde aantal goederen berust bij de koper. Indien niet terstond bij ontvangst protest wordt geuit omtrent het geleverde aantal, zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld – als juist erkend. Protest omtrent ontbrekende goederen, kwaliteit van de goederen, zichtbaar gebrek of beschadigingen moet, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend. 7.2. Protest met betrekking tot uiterlijk niet-zichtbare gebreken of uiterlijk niet-zichtbare afwijkingen van het geleverde dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 3 werkdagen na ontdekking van deze gebreken of afwijkingen en in ieder geval binnen de in art. 6 lid 2 bedoelde termijn door de koper bij Xylempor bvba schriftelijk te zijn ingediend: bij gebreke daarvan wordt de koper geacht het geleverde te hebben geaccepteerd. 7.3. Protest geeft de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien. 7.4. Indien het protest gegrond is, zal Xylempor bvba ter hare keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geprotesteerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen. Tot verdere schadevergoeding is Xylempor bvba niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed. 7.5. Teruggave van goederen is enkel mogelijk na voorafgaandelijk akkoord van Xylempor bvba? De transportkosten zijn ten laste van de klant. 7.6. Worden uitdrukkelijk uitgesloten van de waarborg, de gebreken en/of de schade die het gevolg zijn van of die aan het licht zijn gekomen ter gelegenheid van één van volgende feiten of handelingen: - elk gebruik of verbruik van de goederen anders dan overeenkomstig de technische specificatie van Xylempor bvba (of van de leverancier) of, in het algemeen, het verkeerdelijk of abusievelijk gebruik ervan; - elke interventie of soortgelijke handelingen uitgevoerd mbt de goederen door eenieder die daartoe niet door Xylempor bvba of de leverancier werd erkend; - elke daad of fout, veroorzaakt door gelijk wie, inbegrepen de koper zelf of zijn aangestelden; - de schade veroorzaakt door het transport, zelfs indien de levering door Xylempor bvba of in opdracht van Xylempor bvba gebeurt.

Art. 8. Overmacht 8.1. Xylempor bvba aanvaardt geen aansprakelijkheden, indien zij door overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 8.2. Onder overmacht wordt in deze algemene verkoopsvoorwaarden verstaan alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst door Xylempor bvba redelijkerwijze door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, in- en exportverboden, bedrijfsstoringen. 8.3. Ingeval van overmacht is Xylempor bvba ter hare keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koopovereenkomst voor zo ver deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden, zonder schadevergoeding voor de koper. Indien de koper Xylempor bvba daartoe schriftelijk aanmaant, is Xylempor bvba gehouden zich binnen 5 werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.

Art. 9. Eigendomsvoorbehoud 9.1. Xylempor bvba behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de koper afgeleverde zaken voor tot aan de volledige betaling eventueel inclusief interesten, schadebedingen en incassokosten. 9.2. Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgend lid. 9.3. Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren met uitdrukkelijke overdracht van het voorrecht der onbetaalde verkoper. Buiten dit geval is de koper gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar eigendom van Xylempor bvba te bewaren, zonder ze te gebruiken, te verbruiken of te veranderen. Bij overtreding van de bovengaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar. 9.4. Xylempor bvba is hierbij door de koper onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een conventioneel bedongen dwangsom t.b.v. € 1000 per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugname door Xylempor bvba wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Xylempor bvba dit de koper heeft meegedeeld. 9.5. Dit eigendomsvoorbehoud blijft geldig ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of ontbinding van (de onderneming van) de koper. De als hierboven door Xylempor bvba geleverde zaken behoren niet tot de boedel van de koper indien deze niet integraal aan Xylempor bvba werden betaald met inbegrip van de aanhorigheden en dit zelfs zonder dat vereist is dat Xylempor bvba de koper voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld. De zaken dienen dan ook op eerste verzoek van Xylempor bvba aan Xylempor bvba te worden teruggeleverd.

Art. 10. Betaling 10.1. Tenzij anders is overeengekomen of anders op facturen van Xylempor bvba staat vermeld, dient de betaling plaats te vinden binnen de 15 dagen na factuurdatum zonder korting of verrekening. Alle betalings- of invorderingskosten zijn ten laste van de klant. Een vertraging in de levering geeft de klant niet het recht om de betaling uit te stellen. Hetzelfde geldt als de klant nalaat de goederen op te halen. 10.2. Met ingang van de eerste dag na het verlopen van de in lid 1 bedoelde termijn is de koper voor iedere maand, een gedeelte van een maand voor de hele gerekend, dat de betaling nadien is uitgebleven van rechtswege, dus zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een vertragingsrente verschuldigd van 1 procent., met een minimum van 250 EUR. 10.3. Bij gebreke van betaling op de vervaldag is de koper gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het gefactureerde bedrag, met een minimum van 250 EUR. 10.4. Indien de koper met de betaling jegens Xylempor bvba in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen de partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschiedt, terwijl – tenzij anders overeengekomen – voor navolgende leveringen contante betaling kan worden geëist. In geval van de niet-betaling van één factuur, worden alle andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en vervallen alle toegestane kortingen. 10.5. Mocht Xylempor bvba voor of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de koper, dan heeft Xylempor bvba het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar vraag of tot haar voldoening door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval worden de schulden onmiddellijk opeisbaar. 10.6. De koper is jegens Xylempor bvba gehouden tot de onder lid 5 bedoelde zekerheidsstelling voor al hetgeen hij jegens Xylempor bvba verschuldigd is, indien Xylempor bvba niet is overgegaan tot opschoning of stopzetting van zijn leverings- respectievelijk andere prestaties. De kosten van de zekerheidsstelling en de kosten van de bijstand, betekeningskosten en dergelijke aan de zijde van Xylempor bvba, komen hierbij steeds voor rekening van de koper. 10.7. Indien de koper met betaling in gebreke is en Xylempor bvba deswege de geleverde zaken gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in art. 9. terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper. 10.8. Door de koper gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle vervallen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Art. 11. Aansprakelijkheids-en exoneratiebedingen 11.1.De aansprakelijkheid van Xylempor bvba kan nooit verder gaan dan ten belope van (i) het overeenkomstig bedrag hetwelk nodig is voor de vervanging van de door Xylempor bvba geleverde goederen of (ii) het maximaal bedrag waarvoor Xylempor bvba is verzekerd. 11.2 Xylempor bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of onvoorzienbare schade. 11.3.De aansprakelijkheid van Xylempor bvba is in elk geval uitgesloten wanneer de schade wordt veroorzaakt door samenloop van een gebrek in de goederen en de schuld van het slachtoffer of van de persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, zoals bijvoorbeeld het wetens en willens gebruik maken van een goed waarvan men weet dat het een gebrek vertoont. 11.4.Elk schadegeval moet aan Xylempor bvba per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht binnen de 8 kalenderdagen na haar ontstaan en elke schadebegroting moet terstond aan Xylempor bvba worden meegedeeld. 11.5 Voorzover Xylempor bvba door een derde wordt aangesproken in vergoeding van schade die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met de levering van goederen, zal de koper gehouden zijn om Xylempor bvba te vrijwaren voor elke schadevergoeding die Xylempor bvba uit dien hoofde aan deze derde dient te vergoeden. Indien Xylempor bvba daarentegen door de koper wordt aangesproken in vrijwaring van enige schadevergoeding waarvoor hij door enige derde wordt aangesproken, zal de vrijwaringsplicht van Xylempor bvba niet verder gaan dan ten belope van de schadevergoeding waartoe Xylempor bvba rechtstreeks ten aanzien van de koper zou kunnen gehouden zijn, ten belope van de bedragen en binnen de perken zoals in de onderhavige voorwaarden bepaald.

Art. 12. Toerekenbare tekortkoming van de koper Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt binnen 3 werkdagen na daartoe door Xylempor bvba in gebreke te zijn gesteld, is Xylempor bvba bevoegd de koopovereenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

Art. 13. Toepasselijk recht Op de koopovereenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en wordt de toepassing van het Weense koopverdrag van 1980 uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 14. Geschillen Alle geschillen, van welke aard dan ook, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het Arrondissement Brussel.

accept

The website www.xylempor.eu uses cookies to improve your user experience.